Biblioteksjefer i Agder diskuterte kommunereformen i sitt bibliotek-møte 11. og 12. oktober i Arendal. De fleste ser verdien av å bli en del av større fagmiljø, men bibliotekene må fortsatt være tett på sine lokalsamfunn.

Jeg hadde gleden av å innlede på bibliotekmøtets temadag om kommunereformen – og fikk fortelle om hvordan vi jobber i Trøndelagsprosjektet «Nye kommuner – bibliotek i nye roller». Jeg gav også en orientering om nettstedet kommunereformogbibliotekene.no, og redegjorde for fylkesbibliotekenes sammenslåingsprosess som vi er midt oppi.

Målene for prosjektet «Nye kommuner – bibliotek i nye roller» er å vise folkebibliotekene som nyttige og attraktive for innbyggerne og kommuneledelsen, å sikre at beslutninger om bibliotek tas på kunnskapsbasert grunnlag, å utvikle gode modeller for organisering av bibliotektjenester i framtidas kommunestruktur i Trøndelag, og å bidra aktivt og konstruktivt til den nasjonale diskursen om bibliotek og kommunereformen.

Prosjektframdriften henger sammen med kommunenes beslutningsprosesser, og vi forbereder oss nå på oppfølging av de sammenslåingene det blir noe av i første omgang. Vi skal velge en pilotsammenslåing i hvert av Trøndelagsfylkene, som får tettere oppfølging enn de andre. Det arbeides også med å utvikle et prosessredskap som forhåpentligvis kan bli til nytte også i andre deler av landet.

Sammen med Distriktssenteret ønsker vi å se nærmere på folkebibliotekenes funksjon som nærdemokratiarena. Hvordan kan den utvikles til å kompensere for det mulige demokratitapet som kan følge av sammenslåingen av politiske og kommunale strukturer i større geografiske områder enn tidligere? Hva betyr folkebibliotekenes sterke integreringsrolle i et demokratisk perspektiv?

Mitt innlegg ble fulgt opp av fire tankevekkende foredrag:

Siv Holt (Kristiansand) om «Mitt drømmebibliotek i en tenkt storkommune»; Rolf Steinar Bergli (Lindesnes) om «Å være i forkant før regionreformen»; Tone Valand (Audnedal) om å være «På vei mot en ny og større kommune» og Ola Eiksund (Arendal) med «Sterkere sammen – eller stort nok alene?».

Siv Holts drømmebibliotek fantes i alle de fem «gamle» kommunene – og hvert bibliotek hadde funnet sin unike identitet godt tilpasset lokalsamfunnet. Hun beskrev et sentralt plassert bibliotek i Birkenes, nytt Lillesandbibliotek med havutsikt, bibliotek sammen med kafé og servicetorg i Søgne, nytt hovedbibliotek ved kommuneadministrasjonen i Songdalen og et av verdens flotteste bibliotek i Vennesla. De ansatte ble sett på som den viktigste ressursen, og storbyundersøkelsens signal var fulgt opp. Den pekte spesielt på hvor viktig det er at barn, unge og eldre har bibliotek i sitt nærmiljø.

Rolf Steiner Berglis foredrag om å være i forkant tok utgangspunkt i prosessene som har gått, og som har omfattet mye skepsis til kommunesammenslåingen. Hans statusvurdering var: Uavhengig av kommunereformen skjer det en sentralisering; Blir det kommunesammenslåinger, så blir det færre hovedbibliotek; Bedre tilgang på kommunale tjenester er et hovedargument for reformen; I utredningene blir kultur lite nevnt, bibliotek minimalt.

Bibliotekene har imidlertid et langvarig samarbeid å bygge på, godt støttet opp under av fylkesbiblioteket. En studietur til Danmark har styrket båndene ytterligere, og de har fått reflektert rundt betydningen av at egenarten ved det enkelte bibliotek bør tas med inn i den nye bibliotekorganisasjonen. Tjeneste- og kompetanseutvikling, møteplass og debattarena og digital satsing er utfordringer – og synliggjøring må gjøres både ut mot publikum og rettet mot eierne!

Tanker om bibliotekorganisering fra Tone Valand startet med orientering om den store usikkerheten og motstanden mot kommunesammenslåing i Lyngdal og Audnedal. Hun løftet ideen om det strategiske i å satse på nytt kombinasjonsbibliotek med leselyst og tidligstimulering som hovedkobling til skolesektoren: «Det vil være vanskeligere å legge ned et kombinasjonsbibliotek enn en filial i et nesten tomt rådhus.»

En positiv følge av kommunesammenslåing er å bli en del av et større fagmiljø. Tone kalte naboene i regionen for «Må-ha-bibliotekene» – og snakket varmt om samarbeidet som allerede eksisterer. I foredraget fortalte hun om flere konkrete driftsoppgaver – noen egner seg for samordning, andre bør håndteres lokalt, slik som innkjøp som følger opp ønsker fra publikum. Den eksisterende transportordningen letter overgangen – i tillegg vil felles biblioteksystem bli nødvendig.

Sterkere sammen? spurte Ola Eiksund. Han drog trådene bak til Bibliotekreform 2014 og skepsisen som ble til optimisme da han erkjente at konsolidering handlet om å samle og styrke, også som forberedelse til kommende diskusjoner om kommunesammenslåing. Han fortalte hvordan han var ganske hardt «truffet» av samarbeidsklimaet som var i ferd med å vokse fram i Agder i forbindelse med Bibliotekreformen – og det var positivt ment! Olas hovedpoeng på møtet i Arendal var at bibliotekene fortsatt bør velge samarbeidsfokus når de utfordres i prosesser knyttet til kommunereformen: «Vår oppgave er å stå best mulig rustet for å gi et best mulig bibliotektilbud til alle innbyggerne både i dagens og framtidas organisatoriske størrelser».

Lokal myndighet fortsatt nødvendig. Fylkesbiblioteksjef Randi Nilsen ledet plenumssamtalen etter framleggene. Et av spørsmålene gjaldt trusselen om å miste dagens selvstendige posisjon som biblioteksjef. Ingen lot seg trekke opp, men svarte nøkternt optimistisk. Fra salen ble det stilt spørsmålstegn ved om ikke lokalkunnskap og samarbeid med lokale aktører var like betydningsfullt som samarbeid med kollegaer i nabobibliotek. Diskusjonen kom videre inn på at begge deler er viktig å bevare og videreutvikle i nye, sammenslåtte kommuner, men: Tilstrekkelig lokal myndighet er nødvendig for at biblioteket skal kunne fungere godt i lokalsamfunnet.

Ola konkluderte med at «Biblioteksamarbeidet i Agder viser hva som kan bli fordelene for bibliotek i sammenslåingskommuner». Dette var også et tydelig klapp på skuldra for fylkesbiblioteket som har tatt initiativ til og lagt til rette for nettverksbygging og samarbeid i mange år.

I løpet av diskusjonen slo det meg sterkt at hvis kommunereformen skal lykkes, så må den i stor grad også bli de små lokalsamfunnenes reform – og da vil de nære folkebibliotekene få en særlig viktig rolle som demokratiske møteplasser og formidlingsarenaer.

Billedtekst: Samarbeidspartnere fra Agder på studietur i Danmark (foto Rolf Steinar Bergli).

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »