Bibliotek og kommunestruktur

Det norske biblioteknettverket i dag

En kort statusrapport:

Ifølge bibliotekloven skal alle kommuner ha et folkebibliotek. Ifølge Nasjonalbibliotekets Bibliotekstatistikk for 2014 har Norge 428 folkebibliotek i 429 kommuner (Tønsberg og Nøtterøy har et felles bibliotek). Det fins i alt 686 avdelinger; her inngår både hovedbibliotek og filialer. 307 av kommunene/biblioteka har fagutdanna bibliotekar (høgskoleutdanning i bibliotekfag), et krav som også står i loven, men som departementet kan dispensere fra.

SSB: Undersøkelse om bibliotekbruk 2015 forteller bl.a. en del om brukernes oppfatning av kvalitet og bakgrunn for bruk/ikke-bruk. Et utvalg av resultatene::

 • “Bibliotek i nærområdet er å foretrekke i forhold til større bibliotek sentralt i kommunen. Spesielt gjelder dette for kvinner og de eldste i utvalget” (s. 4).
 • Avstand er “den desidert mest rapporterte årsaken til at man ikke har brukt folkebiblioteket siste år” (65%). Viktig for ikke-bruk er også dårlig offentlig transporttilbud (44 %) og at åpningstidene passer dårlig (35 %)..” (s. 41).

Litteratur om norsk bibliotekstruktur

Per november 2015 fins det svært få større norske arbeider om biblioteksammenslåing spesielt i lys av den aktuelle Kommunereformen. Men det fins noen relevante tidsskrift- og avisartikler og presentasjoner til foredrag. De øvrige kildene nedenfor vil likevel kunne være nyttige, da de tar for seg biblioteksamarbeid og bibliotekstruktur (hovedbibliotek, filialer, bokbusser osv.) de siste åra. De viktigste strategiske dokumentene fra stat og regjering er også tatt med her.

Konkret om folkebibliotek i lys av Kommunereformen:

Se også nyhetsbloggen her på portalen under stikkordet “Biblioteket og kommunereformen”.

Generelt om bibliotekstruktur, -samarbeid osv.:

 • “Bibliotekmeldinga”: Kultur- og kirkedepartementet. (2009). Bibliotek : Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (St.meld. 23 (2008-2009), Oslo: Kultur- og kyrkjedepartementet. Fulltekst.
 • Golten, Elin. Fylkesbiblioteket som kompetanseutviklar i et nytt biblioteklandskap: biblioteksamarbeid som praksisfellesskap. Oslo : Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014. Fulltekst.
 • Kulturutredningen 2014. NOU 2013:4 (2013). Oslo: Kulturdepartementet. Fulltekst.
 • Prop. 135 L (2012–2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i lov om folkebibliotek. Tilråding fra Kulturdepartementet 26. april 2013.

Faste søk i norske baser på noen relevante begrep:

Merk: Enkelte treff i disse søkene kan være mindre relevante, både pga. klassifikasjonstabellenes lave detaljeringsgrad og varierende praksis hos katalogisator mht. tildeling av emneord og klassifikasjonsnr. Treff i fulltekstdokumenter kan variere etter forfatternes språkbruk. Forsøk derfor egne søk i tillegg.

Forklaring

NB = Søk i Bokhylla.no, Nasjonalbibliotekets fulltekstbase med digitaliserte bøker, tidsskrift og aviser fram til og med år 2000, bare unntaksvis noen nyere. Men treff også på ennå ikke digitaliserte tekster og all nyere norsk litteratur. Søk på disse variantene kan stilles inn oppe til høyre, med valgene under “Filtrer innhold”.

NA = Søk i Norart; Nasjonal katalog over tidsskriftartikler. For det meste bare data om artikkel, forfatter osv, men enkelte lenker også til fulltekst.

GS = Søk i Google Scholar; søkemotor med lenker særlig til akademisk stoff på nettet, og til sitater.

HiOA = Søk på bøker i den nasjonale bibliotekkatalogen Oria, her begrensa til Høgskolen i Oslo og Akershus (bibliotekutdanninga).

“E-bøker” og “e-tidsskrift”: Digitaliserte bøker og enkelthefter eller årganger av tidsskrift, fulltekst søkbart i Nasjonalbibliotekets bokhylla.no. Kan bare leses på skjerm, men der fila også kan lastes ned til egen maskin, er det vist med et eget ikon.

Søk på ord/begrep i tittel og/eller fulltekst

“bibliotekstruktur*”: Tidsskrift (NA) / Tidsskrift (NB) / Bøker (NB) / E-bøker (NB)

“biblioteksamarbeid”: Bøker (NB) / E-bøker (NB)

“biblioteksamarbeid* + konsolider*” (OS): Bøker (NB) / E-bøker (NB) / E-tidsskrifter (NB) /

Søk på tildelte emneord/nøkkelord

“kommuner + sammenslåinger” Tidsskrift (NA)

“bibliotekfilialer”: Tidsskrift (NA)

“biblioteksamarbeid”: Tidsskrift (NA)

Søk på klassifikasjonsnummer (DDK – Dewey)

021.6 (biblioteksamarbeid): Tidsskrift (NA) / Bøker (HiOA) /

021.8 Bøker (HiOA) /

027.44836 Tidsskrift (Norart) /

Nyhetssøk i aviser m.m.

Fast søk i Google Nyheter (dekker norske nettaviser) Sortert etter dato; det nyeste øverst (Søkestreng: kommunereform OR kommunereformen OR kommunereforma OR kommunesammenslåing OR kommunesamanslåing AND bibliotek*)

Atekst er nærmest altomfattende på nyheter i aviser, nettaviser, tidsskrift, kringkasting, nettsteder. Spør om biblioteket har abonnement, noe som er nødvendig for bruk.

BuyandRead tilbyr gratis søk, men tilgang til hele artikkelen krever abonnement eller stykkprisbetaling.

Lim inn i søkeruta f.eks. [“bibliotek sammenslåing”~10]. Dette gir 40 treff i hele basen medio sept 15, der orda står med maks 10 ords avstand. Tallet for nærhet, tidsperiode, publikasjon m.m. kan justeres. Søker ikke i Aftenposten og VG; de kan bare leses nr. for nr. Spør om biblioteket har abonnement.

Danmark: Bibliotek etter kommunereformen i 2007

Antall kommuner etter press fra regjeringa redusert fra 270 til 100. I løpet av det første året etter reformen ble antall folkebibliotekavdelinger redusert med 131.

Generelt om reformen og sammenslåingene

 • Almlid, Geir: Å bygge en ny kommune : Erfaringer fra den danske kommunereformen 2004-07. Distriktssenteret, 2015 (norsk). Fulltekst
 • Strukturreformen Store danske leksikon / Wikipedia (med detaljer om prosessene i de enkelte kommunene).
 • Greve, Carsten. Moderniseringen af den offentlige sektor. Kbh : Akademisk Forlag Business. 2014. Omtale / bibliotek.dk

Om bibliotek og kommunestruktur

 • Holmgaard Larsen, Jonna, m.fl. 2005. Det nye Danmarks folkebibliotek. Kbh.): Biblioteksstyrelsen. 2005. Fulltekst.
 • Folkebibliotekerne efter kommunalreformen. Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008. Fulltekst PDF.
 • Aftale om løngaranti for ansatte omfattet af opgave- og strukturreformen. Kommunale Tjenestemaend og Overenskomstansatte. 2005. Fulltekst PDF
 • Iversen, Frank m.fl. Når vi flytter sammen: ledelse af kommunale fusioner. [Kbh.]: KL, 2004. Fulltekst.
 • Bibliotekarforbundets hjemmeside: Søk på “kommunalreform”.
 • Tank, Elsebeth, 2015. Folkebibliotekernes aktuelle tilstand : en diagnose med forslag til kursskifte. Spitzen Publish. E-bok. Første kapittel på forfatterens blogg. Se også nyhetsartikkel her i portalen.

“Åbne biblioteker”

Helt eller delvis sjølbetjente. De har skullet kompensere for biblioteknedlegginger, men er omstridt:

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Translate »